Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Podmínky projektu

Jaká škola se může do LK zapojit?

Do projektu se může zapojit škola, která podala předběžnou přihlášku, byla jí potvrzena možnost zapojení do projektu, potvrdila závaznou registraci do projektu a ve stanoveném termínu zaslala Smlouvu o spolupráci. V tomto roce bude podpořeno 200 kempů.

Co zapojená škola získá a jak jsou placeni pedagogičtí pracovníci v projektu?

Každá zapojená škola získá od AŠSK ČR administrativní podporu a finanční částku pro realizaci kempu. Na mzdové náklady je vyhrazeno 25 000 Kč na jeden kemp, odměna je stanovena na 250 Kč/hodinu. Za jeden kemp je možno vykázat maximálně 100 hodin práce pedagogických pracovníků. Za náklady na služby a materiál, lze uhradit škole výdaje ve výši do 20 000 Kč za splnění podmínek viz "Pravidla pro realizaci projektu". Realizace Letních kempů AŠSK je financována z Výzvy LETNÍ KEMPY 2021.

Kolik dětí se účastní kempu a kdo kemp vede?

Program bude realizován ve skupinách, složených z minimálně 15 závazně přihlášených a fyzicky přítomných dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnil y povinnou školní docházku. Každou skupinu vedou minimálně dva pedagogičtí pracovníci, kteří jsou povinni zajistit program 1 kempu pro děti 5 po sobě jdoucích kalendářních dní.

Kdy Letní kempy probíhají?

Období realizace je stanoveno od 1. 7. do 31. 8. 2021. Vzhledem k požadavku MŠMT na zaslání Závěrečné zprávy do 15. 9. 2021, významně doporučujeme účastníkům zvážit pořádání kempů nejlépe v červenci či v první polovině srpna vzhledem k přípravě školního roku od posledního srpnového týdne a vzhledem k povinnosti dodržení termínů pro vyúčtování kempu.

Kde Letní kempy probíhají?

Místo realizace kempu si volí a zajišťuje škola. Letní kemp může být realizován formou příměstských kempů i kempů realizovaných mimo bydliště dětí s možností přespání, v tomto případě však bez nároku na úhradu těchto nákladů.

Kdo pracuje s dětmi ve skupinách?

Každou skupinu vedou minimálně dva pedagogičtí pracovníci, kteří zajistí celodenní (8hodinovou) péči o děti, složenou z dopolední vzdělávací části (4 hodiny) a odpolední části (4 hodiny), věnované volnočasovým aktivitám, z nichž musí být alespoň 2 hodiny věnované pohybovým aktivitám. Pedagogický pracovník je osoba, která vykonává tyto činnosti: lektorské vedení hodin, administrativní a přípravné - organizační práce v rámci projektu Letní kempy AŠSK. Pedagogickým pracovníkem mohou být učitelé, vychovatelé, pedagogové volného času, studenti pedagogických fakult připravující se na budoucí povolání pedagogického pracovníka a dalších fakult připravující učitele, lektoři nebo zaměstnanci neformálního vzdělávání, kteří jsou vedením organizace pověřeni k realizaci a vedení letních kempů.

Co zajišťuje škola?

Škola zajistí pedagogické pracovníky, obsah programu přizpůsobený možnostem a volbě školy a zájmu dětí, účastníky projektu (žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku), stravování žáků, BOZ při realizaci projektu a fotografický výstup z projektových dnů (dle Pravidel pro realizaci projektu).